O službi

U okviru Službe za kontinuirano unapređenje kvaliteta obavljaju se sledeći poslovi: obezbjeđenje kontinuirane usaglašenosti kvaliteta usluga i rada bolnice sa svim relevantnim satandardima. Planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih za primjenu sistema menadžmenta kvalitetom, za unapređenje kvaliteta i za primjenu referentnih standarda. Planiranje i sprovođenje internih provjera učinka sistema menadžmenta i sistema kvaliteta na osnovu utvrđenih indikatora. Analiza podataka o funkcionisanju uspostavljenih sistema, uočavanje problema i mogućnost za unapređenje, te utvrđivanje korektivnih i preventivnih mjera i mjera poboljšanja. Organizovanje i vođenje stručnih timova za unapređenje kvaliteta, za unapređenje procesa upravljanja otpadom i dr. Vršenje nadzora nad sprovođenjem sistema menadžmenta i sistema kvaliteta. U odsjeku se obavljaju i sledeći poslovi: planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka interne revizije, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru RS i standardima interne revizije. Sistematičan pregled i ocjena upravljanja rizicima u ustanovi. Ocjenjivanje djelotvornosti sistema internih kontrola, adekvatnost i efikasnost sistema finanskijskog upravljanja, davanje prijedloga za njihovo poboljšanje. Obavljanje savjetodavnih poslova iniciranih od strane direktora ustanove. Uspostavljanje i održavanje informacionih sistema.